Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 KOŁO ŁOWIECKIE NR 1 DARZ BÓR W SZTUMIE
KOŁO ŁOWIECKIE NR 1 DARZ BÓR W SZTUMIE
KOŁO ŁOWIECKIE NR 1 DARZ BÓR W SZTUMIE
KOŁO ŁOWIECKIE NR 1 DARZ BÓR W SZTUMIE
KOŁO ŁOWIECKIE NR 1 DARZ BÓR W SZTUMIE
KOŁO ŁOWIECKIE NR 1 DARZ BÓR W SZTUMIE
 KOŁO ŁOWIECKIE NR 1 DARZ BÓR W SZTUMIE
KOŁO ŁOWIECKIE NR 1 DARZ BÓR W SZTUMIE
KOŁO ŁOWIECKIE NR 1 DARZ BÓR W SZTUMIE
KOŁO ŁOWIECKIE NR 1 DARZ BÓR W SZTUMIE
1236214
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Porzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
987
251
7188
1225032
13767
37298
1236214

Your IP: 34.204.179.0
Server Time: 2019-08-19 16:43:15

Gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Procedura przeszukiwania obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Elblągu podaje do wiadomości  i  realizacji

Procedura przeszukiwania obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków
(obowiązuje od dnia 19.01.2018 r.)

Mając na względzie ujednolicenie działań związanych ze zbieraniem i utylizacją padłych dzików w obszarach, gdzie występuje lub może występować afrykański pomór świń, określa się następujące zasady postępowania.
1.    Za organizację działań związanych ze zbieraniem padłych dzików lub ich szczątków odpowiada wojewoda, który poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego koordynuje powyższe działania. Centrum Zarządzania Kryzysowego odgrywa główną rolę w organizacji i poszukiwaniu zwłok dzików lub ich szczątków. Za poszukiwanie na terenach leśnych odpowiadają Lasy Państwowe. Na pozostałych terenach obwodów łowieckich PZŁ.

2.1 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego we współpracy z wojewódzkim lekarzem weterynarii przygotowują dla poszczególnych powiatów miesięczny plan przeszukań terenu w poszczególnych powiatach, określając miejsca przeszukań i wielkość terenu. Określa się metodykę przeszukiwania, datę i czas rozpoczęcia i zakończenia akcji.
2.2 W miejscach stwierdzenia martwych dzików, padłych na ASF należy przeprowadzać poszukiwania martwych osobników nie rzadziej niż co dwa tygodnie

3.    Wojewódki lekarz weterynarii przekazują powiatowym lekarzom weterynarii informację o terminach przeszukań oraz obszarach, które zostaną nimi objęte.

4.    Powiatowy lekarz weterynarii właściwy terytorialnie dla obszaru, na którym odbywać się będzie przeszukanie wraz osobą odpowiedzialną za osoby przeszukujące, koordynują kwestie organizacyjne w trakcie prowadzonych działań.

5.    Powiatowy lekarz weterynarii odpowiada za zabezpieczenie wszelkich niezbędnych środków i sprzętu do pobierania próbek w kierunku ASF oraz przesłanie tych próbek do laboratorium. Odpowiada również za zabezpieczenie odzieży ochronnej dla osób zajmujących się zbieraniem i załadunkiem zwłok dzików.

6.    W przeszukiwaniu terenu uczestniczą obligatoryjnie: powiatowy lekarz weterynarii lub wyznaczony przez niego pracownik Inspekcji Weterynaryjnej, lekarze weterynarii wyznaczeni do pobierania próbek, pracownicy fizyczni odpowiadający za zebranie i załadowanie dzików lub ich szczątków do worków foliowych oraz przetransportowanie ich do miejsca odbioru przez zakład utylizacyjny.

7.    Pracownicy fizyczni zbierający zwłoki dzików mogą wykonywać te czynności na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z powiatowym lekarzem weterynarii. Przed rozpoczęciem pracy muszą być przeszkoleni przez powiatowego lekarza weterynarii lub osobę przez niego wyznaczoną na okoliczność postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego i materiałem zakaźnym. Przeszkolenie powinno być potwierdzone podpisem osoby przeszkolonej na liście osób szkolonych w zakresie, o którym mowa w niniejszej procedurze. Wzór potwierdzenia przeprowadzenia szkolenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 
8.    Powiatowy lekarz weterynarii określa zasady przemieszczania zwłok dzików lub ich części z miejsca znalezienia do miejsca czasowego składowania, np. przy użyciu kładów, ładowaczy, samochodów z przyczepami, itp. Za zabezpieczenie sprzętu odpowiada WCZK. Zastosowany sprzęt po użyciu powinien zostać poddany dezynfekcji. Dezynfekcji dokonuje Inspekcja Weterynaryjna lub wyznaczona przez nią podmiot.

9.    Najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem akcji przeszukiwania terenu, powiatowy lekarz weterynarii kontaktuje się z wybranym zakładem utylizacyjnym kategorii 1, znajdującym się w rejestrze zakładów prowadzonym przez GLW i ustala godzinę przyjazdu samochodu z zakładu utylizacyjnego do wyznaczonego przez PLW miejsca. Dokonując wyboru zakładu należy mieć na uwadze aby był on położony najbliżej miejsca odbioru zwłok dzików. Do miejsca tego dostarczane są zwłoki dzików lub ich części w sposób określony w pkt. 8.  

10.    Koszty utylizacji zwłok dzików lub ich części pokrywane są przez powiatowego lekarza weterynarii z rezerwy celowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Przy czym koszty ponoszone przez budżet państwa nie mogą być wyższe aniżeli te, które wskazano w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.).

11.    Skorzystanie z odstępstwa przewidzianego w art. 19 rozporządzenia 1069/2009 (zakopanie zwłok) jest możliwe jedynie w przypadkach nadzwyczajnych za zgodą PLW, tj. niemożliwości przetransportowania pojedynczych zwłok dzika, znalezionego w miejscu niedostępnym. Zwłoki te powinny być zakopane tak, aby uniemożliwić ich odkopanie przez dzikie zwierzęta.

12.1 Każdorazowo po zakończeniu czynności o których mowa w niniejszej procedurze, powiatowy lekarz weterynarii sporządza meldunek (załącznik nr 2) o przebiegu i efektach przeprowadzonych działań, przekazując go do Wojewódzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego, wojewódzkiego lekarza weterynarii i Głównego Lekarza Weterynarii w terminie nie dłuższym niż 3 dni od zakończenia akcji.

12.2 WCZK są zobowiązane do składania raportów w tym zakresie do CZK MRiRW w cyklu dwutygodniowym.